Evening Prayer (Wednesday)

Event details

  • September 18, 2019
  • 7:00 pm
  • MCC Biakin 329 W Banta Rd, Indianapolis, IN 46217

 

SAM 141:1-10
1 Lalpa, ka koh che hi, lohmanhmawh la, Ka auh che hi, i beng lo chhi ang che.
2Ka ṭawngṭaina hi rimtui hâl angin lo chho sela, Ka kut phar hi tlai lam thilhlan angin lo pawm ang che.
3 Lalpa, ka kâ vêngtu tûr ruat la, Ka hmui vêng tûr min pe ang che.
4Ṭhil ṭha lo tih châkna lakah min vêngin, Mi sualte zînga thil sual ka tih ve phal suh la, Thil sual tih chîngte ruai ṭheh ka kîl ve phal hek suh.
5Mi dik chuan min khawngaih avângin Min vua-in, min zilh rawh se, Chu chu hriak ṭha ber a ni, Ka lu hian hnar suh se. Mi sualte thiltih do erawh chuan ka ṭawngṭai reng a ni.
6 An rorêltute chu khâma nam thlâk an nih hunah, Ka thu chu pawm nuam an ti ang.
7 Leilettuin lei a tisawm nuai ang hian Ka ruhte pawh thlân kotlângah a darh tâk hi.
8 Aw Lalpa, ka Lalpa, kei chuan ka thlîr rêng che a ni, Ka rawn bêl che a, saruakin min kalsan suh.
9 Thil sual titute thang lakah te, Ka awh nâna lên an zâr lakah te chuan min hum ang che.
10 Mi sualte chu anmahni thang kamah chuan âwk sela, Kei chu him thên ila ka va ti êm!

Mathaia 18:20
Mi pahnih emaw, pathum emaw ka hminga an ṭhut khâwm apiangin an zîngah ka awm si ṭhîn a,” a ti a.

1 Thessalonians 5:16-18
Lâwm fo ula,  bâng lovin ṭawngṭai ula, engkimah lâwmthu hril fo rawh u. Hei hi Krista Isuaah chuan Pathianin in tih a duh chu a ni.